Podprogram 2017

Zakończenie realizacji Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020   

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy z Agencją Rynku Rolnego realizował Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020. 

Od 2014 roku Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK we Wrocławiu uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako Organizacja Partnerska Regionalna (OPR). 

Jakie działania obejmował Podprogram 2017 r. realizowany przez Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK we Wrocławiu (OPR) 

Głównymi kierunkami Podprogramu 2017 realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż na terenie Województwa Dolnośląskiego było: 

·      objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej, 

·         aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez działania w ramach środków towarzyszących. 

W ramach Podprogramu 2017 Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK we Wrocławiu (OPR) przewidywał objęcie pomocą żywnościową 2500 najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin, którym w ciągu całej dystrybucji art. spożywczych podczas realizacji programu zostanie bezpośrednio dostarczone 9 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych. 

W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy początkowo obejmował 19 artykułów spożywczych (warzywnych, owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze). Beneficjentami programu są zarówno osoby samotnie gospodarujące, jak i osoby w rodzinie. W trakcie realizacji programu zwiększona została do 21 liczba artykułów spożywczych (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy z warzywami). 

Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej, Podprogram 2017 w Województwie Dolnośląskim obejmował działania w ramach środków towarzyszących. Ich celem była aktywizacja społeczna oraz włączenie osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych. 

Przykłady planowanych oraz realizowanych działań OPR w ramach środków towarzyszących: 

grupy wsparcia dla różnych kategorii osób (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, dietetyki i zdrowego żywienia, programów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego itp. 

Do kogo skierowana była pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017? 

Systematyczną pomocą żywnościową byli objęci mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie. 

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK we Wrocławiu (OPR) prowadził szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017 miały na celu współdziałanie z około 300 osobami i rodzinami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych podczas 12 planowanych edukacyjnych zajęciach lub warsztatach o tematyce dietetyczno – kulinarnej. 

Jak zostać objętym pomocą żywnościową? 

Chociaż pomoc w ramach programu PO PŻ 2014-2020 miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących poprzez częściowe uzupełnienie ich potrzeb żywieniowych, jednak nie zaspokoi ona wszystkich potrzeb żywieniowych osób oraz rodzin kwalifikujących się do tej pomocy ze względów finansowych. 

Osoby do przyznania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2017 kwalifikowały: 

·        Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS), wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. 

W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż mógł te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia. 

Ponadto, Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK we Wrocławiu we współpracy z Gminnymi i Miejskimi (OPS) zobowiązany był: 

·       dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogli skorzystać ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej 

·        oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagały wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach), 

·        kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym. 

Jak odbywała się dystrybucja pomocy żywnościowej? 

Artykuły żywnościowe wydawane były w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu 

Adres: 

Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK we Wrocławiu (OPR) 

ul. Bujwida 34 

50-345 Wrocław 

Telefon: 71 326 02 54 

czynny w godzinach: 8.00 – 16.00 od poniedziałku do czwartku, w piątek od 7.00 do 15.00 

oraz oddziały rejonowe PCK fundacje i ośrodek pomocy społecznej (OPL) : 

Oddział Rejonowy PCK Milicz 

ul. Warysiaka 7/6 

56-300 Milicz 

czynny w godzinach: poniedziałki i środy 7.00 – 14.00, wtorek czwartek i piątek 7.00 – 15.30 

Oddział Rejonowy PCK Kłodzko 

ul. Czeska 26 

57-300 Kłodzko 

czynny w godzinach: od poniedziałku do czwartku 10:00 – 12.00 

Oddział Rejonowy PCK Oleśnica 

ul. Wojska Polskiego 13 

56-400 Oleśnica 

czynny w godzinach : od poniedziałku do piątku 8.00 – 13.00 

Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc” 

ul. Aleja Wojska Polskiego 15 

58-500 Jelenia Góra 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobroszyce 

ul. Rynek 16 

56-410 Dobroszyce 

czynny w godzinach : od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 

Podsumowanie realizacji Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu w czerwcu 2018 roku zakończył realizację Podprogramu 2017 Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na terenie województwa dolnośląskiego. 

Magazyn Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu mieszczący się przy ul. Zwycięskiej 39 we Wrocławiu otrzymał 125,2624 ton żywności na kwotę 618217,86 PLN 

Oddział Rejonowy PCK Milicz, Kłodzko, Oleśnica, DOO PCK Wrocław, Fundacja „Serdeczna Pomoc” i GOPS Dobroszyce wspólnie wydali 13465 paczek żywnościowych, udzielając pomocy 2594 osobom znajdującym się w potrzebie. 

Podczas POPŻ – Podprogram 2017 oprócz pomocy żywnościowej DOO PCK we Wrocławiu  organizował działania towarzyszące w formie warsztatów kulinarnych, dietetycznych oraz programów edukacyjnych. Przeprowadzono 12 działań towarzyszących dla 132 beneficjentów programu o tematyce ekonomicznej, dietetycznej i edukacyjnej. 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z Dolnośląskim Oddziałem Okręgowym PCK we Wrocławiu lub Ośrodkami Pomocy Społecznej. 

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu: www.mrpips.gov.pl 

Słownik pojęć: 

PO PŻ 2014 – 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. 

OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż – organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa 

OPR – organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK 

OPL – organizacja partnerska lokalna; wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ w Polsce: 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ) 

Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP) 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Instytucja Desygnująca (ID) 

Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC) 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA)