ZHDK

Ogłoszenie

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w
2020 roku uroczyste wręczanie odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
odbywać się będzie w każdą czwartą środę miesiąca o godzinie 13:00 w
siedzibie DOO PCK przy ul. Bujwida 34 we Wrocławiu (wejście od ulicy
Czerwonego Krzyża). Ponadto informujemy, że uroczyste wręczenia
odznaczenia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi odbywać się będzie na
Galach Krwiodawców oraz uroczystościach organizowanych przez Dolnośląski
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dni oraz godziny wydawania odznaczenia i legitymacji Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi pozostają bez zmian i jest to wtorek, środa i
czwartek od godziny 9:00 do 14:00.

Składanie wniosków oraz odbiór legitymacji ZHDK: wtorek, środa, czwartek od godz. 9:00 do 14:00 w pokoju nr 15C.

W trosce o Państwa wygodę i bezpieczeństwo wnioski na odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia należy wrzucać do oznakowanej skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym budynku Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Odona Bujwida 34 we Wrocławiu (wejście od ul. Czerwonego Krzyża).
Wnioski można również przesyłać do nas listownie na adres: Polski Czerwony Krzyż ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław.

Proszę o umieszczanie w skrzynce tylko dokładnie i poprawnie wypełnionych wniosków (wniosek + podpisana klauzula RODO) wraz z zaświadczeniem o ilości oddanej krwi, które należy pobrać z punktu, w którym oddawali Państwo krew (książeczka donacji nie jest zaświadczeniem o oddanej ilości krwi). Informacja ta dotyczy również wniosków wysyłanych w formie listownej.

Czas oczekiwania na legitymację i odznaczenie „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wynosi 14 dni od daty złożenia lub wpłynięcia wniosku do Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

POBIERZ NOWY WNIOSEK

WZÓR UZUPEŁNIONEGO WNIOSKU

Nowe legitymacje  “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

 Wzór legitymacji ZHDK III stopnia

 Wzór legitymacji ZHDK II stopnia

 Wzór legitymacji ZHDK I stopnia

Podstawa prawna:

1)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. ws. Wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1742 z dnia 14 września 2017 r.

2)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi. Dz. U. 2017 r.  poz. 2262 z 06 grudnia 2017 r.

3)      Legitymacje wydane przed ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 września 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1742 posiadają nadal swoją ważność.

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad  i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

5) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Poz. 1371 z dnia
13 lipca 2017 r.  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001371/O/D20171371.pdf

Uprawnienia Zasłużonego Krwiodawcy – akty prawne.

1)      Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2016 r. poz. 823 z późn. zm.

2)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach ze środków publicznych. Dz. U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.

3)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2012 r. ws. recept lekarskich Dz. U. nr 248 poz. 1495 i nr 284 poz. 1672.

4)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

5)      Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2080 z dnia 22 marca 2013 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego.

6) Informacje dla Krwiodawców oraz Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi:
www.gov.pl/web/zdrowie/krwiodawstwo  oraz  krwiodawcy.org

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA Z DNIA 22 MARCA 2013