Przeskocz do treści

FEAD – pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Realizacja Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizuje Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020.

Od 2014 roku Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

 

Jakie działania obejmuje Podprogram 2017 r.                                                                   realizowany przez Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK (OPR)?Głównymi kierunkami Podprogramu 2017 realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż na terenie Województwa Dolnośląskiego są:

 • objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej,
 • aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez działania w ramach środków towarzyszących.

W ramach Podprogramu 2017 Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK (OPR) przewiduje objęcie pomocą żywnościową 2,5 tys. najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin, którym w trakcie całego okresu dystrybucji zostaną bezpośrednio dostarczone  12500 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych.

W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 21 artykułów spożywczych (warzywnych,  owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze) zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie.

Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej, Podprogram 2017 w Województwie Dolnośląskim obejmuje działania w ramach środków towarzyszących. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz włączenie osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych.

Przykłady planowanych oraz realizowanych działań OPR w ramach środków towarzyszących: grupy wsparcia dla różnych kategorii osób (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, dietetyki i zdrowego żywienia, programów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego itp.

 

Do kogo skierowana jest pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017?

Systematyczną pomocą żywnościową mogą być objęte mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są  określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK (OPR) prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017 mają na celu  współdziałanie  z około 300 osobami i rodzinami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych.

 

Jak zostać objętym pomocą żywnościową?

Chociaż pomoc w ramach programu PO PŻ 2014-2020 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących poprzez częściowe uzupełnienie ich potrzeb żywieniowych, jednak nie zaspokoi ona wszystkich potrzeb żywieniowych osób oraz rodzin kwalifikujących się do tej pomocy ze względów finansowych.

Osoby do przyznania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2017 będą kwalifikować:

 • Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) właściwe dla miejsca zamieszkania, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy.

W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia.

Ponadto, Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK (OPR) we współpracy z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej  zobowiązany jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

 

Kryteria Kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie

 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracują z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.”

 • zasad przekazywania artykułów spożywczych określonych w cz. II ust. 13 Wytycznych, mianowicie:

13.1 Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym: paczki żywnościowe , posiłki.

13.2 Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017.

Zestaw na Podprogram 2017 artykułów spożywczych obejmuje:

 • groszek z marchewką
 • fasola biała
 • koncentrat pomidorowy
 • buraczki wiórki
 • powidła śliwkowe
 • makaron jajeczny
 • makaron kukurydziany bezglutenowy
 • ryż biały
 • kasza gryczana
 • herbatniki maślane
 • mleko UHT
 • ser podpuszczkowy dojrzewający
 • gulasz wieprzowy z warzywami
 • szynka drobiowa
 • szynka wieprzowa mielona
 • pasztet wieprzowy
 • filet z makreli w oleju
 • cukier biały
 • olej rzepakowy
 • kabanosy wieprzowe
 • miód wielokwiatowy

 

 

 

 

Jak odbywa się dystrybucja pomocy żywnościowej?

Artykuły żywnościowe wydawane są w:

Dolnośląski Oddział Okręgowy

Polskiego Czerwonego Krzyża

 1. Bujwida 34 50-345 Wrocław

we WTORKI I CZWARTKI od 9:00 do 12:00

i innych organizacjach partnerskich  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

W ramach Podprogramu 2017 realizowanego od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. do  magazynu we Wrocławiu trafi ponad …100…. tys. ton artykułów spożywczych.

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z Dolnośląskim Oddziałem Okręgowym PCK (OPR) tel. 71 328 02 54 lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu:  www.mrpips.gov.pl

 

Słownik pojęć:

PO PŻ 2014 - 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa

OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK

OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  - Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).

 

 

Działania towarzyszące w ramach programu FEAD 2017

Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK we Wrocławiu rozpoczyna realizację działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach od 24 kwietnia do 12 czerwca 2018 roku przeprowadzone zostaną programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz warsztaty ekonomiczne, których celem jest wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania będą realizowane w grupach ok 25-30 osobowych w siedzibie DOO PCK we Wrocławiu przy ulicy Bujwida 34 w godz. od 10:00 do 12:00. Wszystkie szkolenia poprowadzi Pani mgr Katarzyna Niedbała specjalista dietetyk z Uniwersytetu Medycznego

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń w podanym okresie:

 

Harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących

Lp. Data warsztatu Temat
1. 24.04.2018 r. Jak unikać marnowania żywności
2. 26.04.2018 r. Wiem co jem – czyli jak zostać świadomym konsumentem
3. 08.05.2018 r. Dobre i złe zestawienia – czyli jak łączyć ze sobą produkty
4. 10.05.2018 r. Jak jeść zdrowo i nie wydawać fortuny
5. 15.05.2018 r. Podstawy dietetyki – czyli poznajemy tajniki zdrowego odżywiania Poziom I
6. 17.05.2018 r. Podstawy dietetyki – czyli poznajemy tajniki zdrowego odżywiania Poziom II
7. 22.05.2018 r. Polska super żywność – co to właściwie oznacza i gdzie jej szukać
8. 24.05.2018 r. Fakty i mity  dietetyczne
9. 29.05.2018 r. Żywienie osób starszych – czyli jak cieszyć się zdrowiem przez wiele lat
10. 05.06.2018 r. Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych
11. 07.06.2018 r. Znane przepisy w zdrowej odsłonie
12. 12.06.2018 r. Żywieniowe sposoby na choroby