FEAD – pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

1. Opis poszczególnych działań prowadzonych w zakresie realizacji środków towarzyszących FEAD w Podprogramie 2018

Lp. Propozycja daty warsztatu temat Ilość planowanych godzin
1. 19.02.2019 Umiejętne zarządzanie jedzeniem, czyli jak unikać marnowania żywności 1,5
2. 22.03.2019 Praktyczne Metody oszczędzania na żywnośći 1,5
3. 19.04.2019 Nadciśnienie tętnicze – globalny problem XXI wieku 2
4. 26.04.2019 Podstawowe zasady zdrowego odżywiania, czyli co możemy zmienić, by nasza dieta była zdrowsza 1,5
5. 03.05.2019 Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych ( z uwzględnieniem chorób dotyczących uczestników spotkania) 2
6. 17.05.2019 Ciekawostki dietetyczne, czyli naturalne metody na częste dolegliwości 1,5
7. 31.05.2019 Polska kuchnia w zdrowej odsłonie 1,5
8. 08.06.2019 Czy zdrowe jedzenie może być tanie? 2
9. 20.06.2019 Fakty i mity dietetyczne 1,5

Dolnośląski Oddział Okręgowy we Wrocławiu informuje, że w miesiącach: kwiecień i maj 2019 roku na terenie Olesnicy i Wrocławia , zgodnie z wytycznymi POPŻ do Realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018, realizowane będą działania towarzyszące, mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:
Będą to:
• warsztaty dotyczące edukacji ekonomicznej i kontroli realizacji budżetu domowego

jak i :
• warsztaty dotyczące zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawienia żywności.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.


Wszystkie warsztaty będą prowadzone przez Panią mgr. Katarzynę Niedbała – specjalistę w zakresie dietetyki.

Wszelkie informacje na temat warsztatów udziela Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Bujwida 34 50-345 Wrocław i pod nr tel. 517178728 – P. Arkadiusz Hutor

Realizacja Podprogramu 2018 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).  

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizuje Podprogram 2018 w ramach PO PŻ 2014-2020.  

Od 2014 roku Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR). 

Jakie działania obejmuje Podprogram 2018 realizowany przez Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK (OPR)? 

Głównymi kierunkami Podprogramu 2018 realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż na terenie Województwa Dolnośląskiego są: 

 • objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej, 
 • aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez działania w ramach środków towarzyszących. 

W ramach Podprogramu 2018 Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK (OPR) przewiduje objęcie pomocą żywnościową 1800 najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin, którym w trakcie całego okresu dystrybucji zostaną bezpośrednio dostarczone 9000 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych.  

W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 21 artykułów spożywczych (warzywnych,  owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze) zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie.   

Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej, Podprogram 2018 w Województwie Dolnośląskim obejmuje działania w ramach środków towarzyszących. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz włączenie osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych.  

Przykłady planowanych oraz realizowanych działań OPR w ramach środków towarzyszących: grupy wsparcia dla różnych kategorii osób (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, dietetyki i zdrowego żywienia, programów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego itp. 

Do kogo skierowana jest pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2018? 

Systematyczną pomocą żywnościową mogą być objęte mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są  określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie. 

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK (OPR) prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2018 mają na celu  współdziałanie  z około 198 osobami i rodzinami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych. 

Jak zostać objętym pomocą żywnościową? 

Chociaż pomoc w ramach programu PO PŻ 2014-2020 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących poprzez częściowe uzupełnienie ich potrzeb żywieniowych, jednak nie zaspokoi ona wszystkich potrzeb żywieniowych osób oraz rodzin kwalifikujących się do tej pomocy ze względów finansowych.  

Osoby do przyznania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2018 będą kwalifikować: 

 • Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) właściwe dla miejsca zamieszkania, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. 

W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia. 

Ponadto, Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK (OPR) we współpracy z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej  zobowiązany jest: 

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej 
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach), 
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym. 

Kryteria Kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie  

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ 

OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracują z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.” 

 • zasad przekazywania artykułów spożywczych określonych w cz. II ust. 13 Wytycznych, mianowicie: 

13.1 Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym: paczki żywnościowe. 

13.2 Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2018 

Zestaw artykułów na Podprogram 2018 obejmuje: 

 • groszek z marchewką  
 • fasola biała 
 • koncentrat pomidorowy 
 • buraczki wiórki 
 • powidła śliwkowe  
 • makaron jajeczny 
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 
 • ryż biały 
 • kasza gryczana 
 • herbatniki maślane 
 • mleko UHT 
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 
 • gołąbki w sosie pomidorowym 
 • szynka drobiowa 
 • szynka wieprzowa mielona  
 • pasztet wieprzowy 
 • filet z makreli w oleju 
 • cukier biały 
 • olej rzepakowy 
 • kabanosy wieprzowe 
 • miód wielokwiatowy 

Jak odbywa się dystrybucja pomocy żywnościowej? 

Artykuły żywnościowe wydawane są w:  

Dolnośląski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża  

ul. Bujwida 34 50-345 Wrocław 

i innych organizacjach partnerskich  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa. 

W ramach Podprogramu 2018realizowanego od sierpnia 2018do czerwca 2019r. do  magazynu we Wrocławiu trafi ok 100. tys. ton artykułów spożywczych. 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z Dolnośląskim Oddziałem Okręgowym PCK (OPR) tel. 71 328 02 54 lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. 

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu:  www.mrpips.gov.pl 

Słownik pojęć: 

PO PŻ 2014 – 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. 

OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż – organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa 

OPR – organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK 

OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).