Przeskocz do treści

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe FEAD

Wrocław, dnia  27.02.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie działań towarzyszących w zakresie edukacji żywieniowej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020

           Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jako Organizacja Partnerska Regionalna (zwana dalej „Zamawiający”) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku   lokalnego uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –2020 (PO PŻ). Celem PO PŻ jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących
i  przyczynianie się do ich włączenia społecznego. PO PŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 1. Przedmiot zamówienia:
  Wykonanie działań w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności
  i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Środki towarzyszące mają na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  w szczególności poprzez:
  -zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia
  z ubóstwa;
  -grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
  Wsparciem osób najbardziej potrzebujących w PO PŻ, prócz darów żywnościowych,jest podniesienie poziomu ich wiedzy z zakresu przygotowywania posiłków, zdrowego żywienia i prowadzenia domowego budżetu.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zapewnia prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zdrowego odżywiania oraz samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Beneficjentami zajęć będą odbiorcy pomocy żywnościowej na terenie miasta  Wrocław, Oleśnica, Kłodzko, Dobroszyce, Milicz i Głogów. Przewidywany termin rozpoczęcia pierwszej tury szkoleń to marzec 2018r.
W zależności od ustalonego grafiku ilość zajęć w danym miesiącu może ulec zmianie.

Przewidywana ogólna ilość szkoleń :12

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie następujących zajęć:

 1. Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych dystrybuowanych w ramach PO PŻ (makaron, ryż biały, mleko, herbatniki, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała konserwowa, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy).
 2. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania.
 3. Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
 4. Warsztaty edukacji ekonomicznej(nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Wykonawca może zaproponować wszystkie lub tylko wybrane szkolenia z proponowanych tematów.
Jeśli zaistnieje potrzeba zgłoszona przez uczestników warsztatów proponowane zajęcia mogą zostać ponownie zrealizowane na wyższym poziomie merytorycznym. Tym samym jeden temat warsztatów może mieć dwie odsłony –poziom I (podstawowy) oraz poziom II (zaawansowany).
Zamawiający zapewni odpowiednie miejsce do przeprowadzenia warsztatów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (tj. na dany wskazany rejon -Wrocław, Oleśnica, Kłodzko, Dobroszyce, Milicz, Głogów).

 1. Wymagania:
 • wykształcenie zgodne z tematem przeprowadzanych zajęć;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu zajęć;
 1. Wymagane dokumenty:
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonania w/w zadania;
 • wypełnione załączniki stanowiące integralną część oferty;
 1. W ramach usługi należy:
 • przygotować program bloku zajęć dla uczestników / 1-2 godziny-1 grupa – 25-30 osób /;
 • przeprowadzić zajęcia o podanej tematyce;
 • współpracować z osobami uczestniczącymi w realizacji projektu ze strony Zamawiającego;
 • współpracować z uczestnikami zajęć (tj. odpowiadać na ich pytania, motywować do aktywności
  na zajęciach);
 • prowadzić dokumentację niezbędną dla prawidłowej realizacji projektu (dziennik zajęć, listy obecności na zajęciach, zgody na upublicznienie wizerunku, dokumentacja fotograficzna w przypadku uzyskania zgód);
 • złożyć sprawozdanie ze zrealizowanych zajęć po każdym zakończonym bloku zajęć.

 6.Termin realizacji warsztatów:od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018r.

Kompletna oferta składa się z poprawnie, czytelnie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego Załącznika do niniejszego zapytania. Dopuszczalne jest składanie oferty częściowej. W przypadku braków formalnych Oferent jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 2 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia o wezwaniu. Zamawiający może się zwrócić do Oferenta również z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

7.Kryteria oceny oferty(dotyczy jednego bloku zajęć):

Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena za 1h warsztatów.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę, z poniższymi zastrzeżeniami:

 1. Zamawiający zakłada możliwość wyboru jednej lub dwóch ofert na każdy z poszczególnych warsztatów
 2. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

8.Termin składania ofert: do 08.03.2018 r. do godz. 16:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie będą odrzucane z przyczyn formalnych. W przypadku braku wyboru Oferenta w wyniku np. braku ofert lub odrzucenia wszystkich ofert Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. Komisyjna analiza ofert rozpocznie się dnia 09.03.2018r. od 9:00. 

 1. Sposób składania ofert:
 • osobiście w sekretariacie Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Bujwida 34 , 50-345 Wrocław (decyduje data wpływu do Oddziału);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Bujwida 34 50-345 Wrocław z dopiskiem „Oferta FEAD”
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pck.org.pl
  (skany dokumentów podpisanych odręcznie).

Wyjaśnień dotyczących oferty udziela sekretariat w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK, ul. Bujwida 34 , 50-345 Wrocław, tel. 71 328 02 54,e-mail wroclaw.sekretariat@pck.org.pl , poniedziałek –czwartek godz. 8.00–16.00 piątek 7.00-15.00.