Ogłoszenia-old

Wrocław, dnia 16.09.2019r.

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu

Ogłasza przetarg pisemny na:

Sprzedaż       
Nieruchomości gruntowej zabudowanej- położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 75D, działka nr 41/1 o powierzchni 0,0128 ha, obr. VII, AM – 1, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr JG1Z/00035462/1.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 października 2019 roku o godz. 12:00 w biurze Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Bujwida 34 we Wrocławiu.
Cena wywoławcza wynosi 60 000,00 zł netto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, po wpłaceniu wadium w wysokości 6000,00 zł na konto:
Bank Millenium 45 1160 22020000000249873837
Dowód wpłaty należy przesłać skanem na podany mail:
wroclaw.sekretariat@pck.org.pl lub przedłożyć w sekretariacie Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, najpóźniej w dniu 07 października 2019 roku do godz. 13:00.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od daty przetargu.Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 517-178-990

Wrocław, dnia  09.01.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie działań towarzyszących w zakresie edukacji żywieniowej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020

 

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jako Organizacja Partnerska Regionalna

(zwana dalej „Zamawiający”) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku

Rolnego uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –2020 (PO PŻ).

Celem PO PŻ jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących

i przyczynianie się do ich włączenia społecznego. PO PŻ jest współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie działań w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności

i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Środki towarzyszące mają na celu

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

w szczególności poprzez:

-zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia

z ubóstwa

-grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne). Wsparciem osób najbardziej potrzebujących w PO PŻ, prócz darów żywnościowych,

jest podniesienie poziomu ich wiedzy z zakresu przygotowywania posiłków, zdrowego żywienia

i prowadzenia domowego budżetu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zapewnia prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zdrowego odżywiania oraz samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Beneficjentami zajęć będą odbiorcy pomocy żywnościowej na terenie miasta  Wrocław, Oleśnica, Kłodzko, Dobroszyce, Milicz i Głogów. Przewidywany termin rozpoczęcia pierwszej tury szkoleń to 02.2019r. W zależności od ustalonego grafiku ilość zajęć w danym miesiącu może ulec zmianie.

Przewidywana ogólna ilość szkoleń : 9

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie następujących zajęć:

 

 1. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania.
 2. Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
 3. Warsztaty edukacji ekonomicznej(nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Wykonawca może zaproponować wszystkie lub tylko wybrane szkolenia z proponowanych tematów.

Jeśli zaistnieje potrzeba zgłoszona przez uczestników warsztatów proponowane zajęcia mogą zostać

ponownie zrealizowane na wyższym poziomie merytorycznym. Tym samym jeden temat warsztatów

może mieć dwie odsłony –poziom I (podstawowy) oraz poziom II (zaawansowany).

Zamawiający zapewni odpowiednie miejsce do przeprowadzenia warsztatów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (tj. na dany wskazany rejon -Wrocław, Oleśnica, Kłodzko, Dobroszyce, Milicz, Głogów).

 1. Wymagania:
 • wykształcenie zgodne z tematem przeprowadzanych zajęć;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu zajęć;

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonania w/w zadania;
 • wypełnione załączniki stanowiące integralną część oferty;

 

 1. W ramach usługi należy:
 • przygotować program bloku zajęć dla uczestników / 1-2 godziny-1 grupa – 25-30 osób /;
 • przeprowadzić zajęcia o podanej tematyce;
 • współpracować z osobami uczestniczącymi w realizacji projektu ze strony Zamawiającego;
 • współpracować z uczestnikami zajęć (tj. odpowiadać na ich pytania, motywować do aktywności

na zajęciach);

 • prowadzić dokumentację niezbędną dla prawidłowej realizacji projektu (dziennik zajęć, listy obecności na zajęciach, zgody na upublicznienie wizerunku, dokumentacja fotograficzna w przypadku uzyskania zgód);
 • złożyć sprawozdanie ze zrealizowanych zajęć po każdym zakończonym bloku zajęć

.

 

6.Termin realizacji warsztatów:od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2019r.

Kompletna oferta składa się z poprawnie, czytelnie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego

Załącznika do niniejszego zapytania. Dopuszczalne jest składanie oferty częściowej.

W przypadku braków formalnych Oferent jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 2 dni od dnia

dostarczenia zawiadomienia o wezwaniu. Zamawiający może się zwrócić do Oferenta również

z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

7.Kryteria oceny oferty(dotyczy jednego bloku zajęć):

Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena za 1h warsztatów.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę, z poniższymi zastrzeżeniami:

 1. Zamawiający zakłada możliwość wyboru jednej lub dwóch ofert na każdy z poszczególnych warsztatów
 2. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

8.Termin składania ofert:do 18.01.2019 r. do godz. 12:00

.

Oferty złożone po wskazanym terminie będą odrzucane z przyczyn formalnych. W przypadku braku wyboru Oferenta w wyniku np. braku ofert lub odrzucenia wszystkich ofert Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. Komisyjna analiza ofert rozpocznie się dnia 18.01.2019r. Od 12:00 rano

.

 

 1. Sposób składania ofert:
 • osobiście w sekretariacie Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Bujwida 34 , 50-345 Wrocław (decyduje data wpływu do Oddziału);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Bujwida 34 50-345 Wrocław z dopiskiem „Oferta FEAD”

(skany dokumentów podpisanych odręcznie)

.

Wyjaśnień dotyczących oferty udziela sekretariat w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK, ul. Bujwida 34 , 50-345 Wrocław, tel. 71 328 02 54,e-mail wroclaw.sekretariat@pck.org.pl , poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

OFERTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

 

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

adres Oferenta

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 09.01.2019r. o przeprowadzenie działań towarzyszących w miejscowości/ciach:………………………………………………………………………………………………………………

w zakresie edukacji żywieniowej/ekonomicznej

1.Oferuję wykonanie usługi za łączną wartość brutto ogółem……………………………………………………

2.Oferuję wykonanie usługi w okresie wymienionym w ogłoszeniu.

3.Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki

w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4.Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)

………………………………………….…                                                             …………………………………..

Miejscowość, dnia                                                                                  Podpis Oferenta

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

 

OFERTA DLA FIRM

 

 

……………………………………………………………………………………………………

Nazwa Organizacji

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres

 

……………………………………………………………………………………

NIP Oferenta

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 09.01.2019r. o przeprowadzenie działań towarzyszących w miejscowości/ciach:………………………………………………………………………………………………………………

w zakresie edukacji żywieniowej/ekonomicznej

1.Oferuję wykonanie usługi za łączną wartość brutto ogółem……………………………………………………

2.Oferuję wykonanie usługi w okresie wymienionym w ogłoszeniu.

3.Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki

w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4.Oświadczam, że zamówienie wykona osoba wskazana w ofercie ………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)

………………………………………….…                                                             …………………………………..

Miejscowość, dnia                                                                                  Podpis Oferenta

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(nazwa, adres i NIP Oferenta)

 

 

1.Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zajęć z uwzględnieniem ilości godzin

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018