Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław
 
Dolnośląski
Oddział
Okręgowy
Polskiego
Czerwonego
Krzyża
Ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław, Tel. 71 328 02 54, GSM: 665 312 121, NIP: 896-100-02-87. Czynne: poniedziałek-piątek godz. 800 - 1600
Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław
Zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020.

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w związku ze zmianą zasad obowiązujących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020, rozszerzona została grupa osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w związku ze zmianą zasad obowiązujących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020, w ramach których między innymi Polski Czerwony Krzyż dystrybuuje artykuły żywnościowe dla najuboższych mieszkańców województwa dolnośląskiego, rozszerzona została grupa osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.

Zgodnie z nowymi zasadami pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie (do tej pory z programu korzystały jedynie osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego). Dzięki tej zmianie jeszcze większa grupa osób wymagających wsparcia będzie mogła być objęta pomocą w formie artykułów żywnościowych.

Informujemy o możliwości udziału w Działaniach Towarzyszących PO PŻ 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Jako Działania Towarzyszące prowadzone są warsztaty Edukacji Żywieniowej i warsztaty Edukacji Ekonomicznej.

Osoby najbardziej potrzebujące, skierowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej otrzymują wsparcie w postaci cyklicznie wydawanej żywności, jak również mają możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do końca kwietnia 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron muszelki, ryż biały, herbatniki , mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynkę drobiową ,szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, cukier biały, olej rzepakowy, filet z makreli w oleju. Ogółem dla jednej osoby przypada 49,05 kg żywności.

O szczegółach – terminach – działań towarzyszących informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża współpracuje z niżej wymienionymi Organizacjami Partnerskimi o zasięgu lokalnym:

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w ramach Podprogramu 2014 objętych zostało pomocą 2135 osób, łącznie wydano 6406 paczek.

Zestawienie ilości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebujących w ujęciu wojewódzkim:

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w ramach Podprogramu 2015 objętych zostało pomocą 5186 osób, łącznie wydano 20069 paczek.

Zestawienie ilości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebujących w ujęciu wojewódzkim:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zastąpił realizowany wcześniej Program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Program jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, w tym Polski Czerwony Krzyż. Funkcję Instytucji Zarządzającej w Programie pełni natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić im integrację ze społeczeństwem. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2016 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej4, tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową?

Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Podprogramu 2016, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy.

Jaką pomoc przekazujemy?

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2016 nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Działania towarzyszące

Polski Czerwony Krzyż realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzi również działania w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu w szczególności:

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), obejmują m.in.:

Finasowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

PO PŻ 2014 – 2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR. W ramach Podprogramu 2016 do magazynów organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalny, w tym Polskiego Czerwonego Krzyża, trafi ponad 61 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej wartości ponad 238 mln zł.