Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław
 
Dolnośląski
Oddział
Okręgowy
Polskiego
Czerwonego
Krzyża
Ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław, Tel. 71 328 02 54, GSM: 665 312 121, NIP: 896-100-02-87. Czynne: poniedziałek-piątek godz. 800 - 1600
Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław
Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zamawiający: Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław

Przedmiot zapytania:

Szkolenia w ramach działań towarzyszących FEAD Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Liczba szkoleń: 20.

Liczba osób w grupie: 20 – 30.

Tematyka szkoleń: Zdrowe odżywianie.

Termin realizacji: 18.04 – 31.05.2017r.

Kryterium: Cena.

Zapytanie ofertowe 2/2016

Zamawiający: Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Termomodernizacja budynku PCK przy ul. Bujwida we Wrocławiu” w ramach RDO WD konkurs nr RPDS.03.03.01-IŻ.00-02-062/16. Zakres usług:

 1. Materiały przygotowawcze:
  • kwerenda zbiorów bibliotecznych i archiwaliów oraz kwerenda internetowych baz danych;
  • sporządzenie wielobranżowej inwentaryzacji pomiarowej budowli (rzuty, przekroje, w uzasadnionych przypadkach detale architektoniczne) oraz rysunków stanowiących profesjonalny zapis ustaleń badawczych;
  • udział w inspekcji terenowej z udziałem przedstawicieli Inwestora i służb konserwatorskich oraz przeprowadzenie konsylium nt. możliwości stosowania materiałów izolacyjnych na elewacji;
  • ekspertyza stanu technicznego obiektu z wykonaniem odkrywek, w zakresie oceny stanu technicznego elewacji oraz konstrukcji i pokrycia dachu wraz ze stropem poddasza, w tym badania stratygraficzne tynków;
  • uzyskanie opinii, lub decyzji archeologicznej DWKZ umożliwiającej odkopanie ścian fundamentowych w celu wykonania hydroizolacji i termoizolacji;
  • uzyskanie zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 2. Wykonanie projektu budowlanego;
 3. Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie:
  • remontu dachów (pokrycie ceramiczne, konstrukcja drewniana więźby dachowej, instalacja odgromowa, remont kominów, lukarn, odwodnienie – rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie);
  • remontu elewacji (wraz z wymianą/renowacją stolarki otworowej);
  • remontu instalacji C.O.
 4. Wykonanie przedmiarów robót;
 5. Wykonanie kosztorysów inwestorskich z tabelą elementów scalonych i zbiorczym zestawieniem kosztów;
 6. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
 7. Wykonanie wizualizacji;
 8. Uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opracowane dokumenty muszą być zgodne z wymogami konkursu nr RPDS.03.03.01-IŻ.00-02-062/16 ogłoszonego w ramach RDO WD.

Wymagania wobec oferenta:

Oferent powinien złożyć oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji zamówień o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria wyboru oferty:

O wyborze wykonawcy decyduje łączna cena oferty brutto. Oferent zobligowany jest do podania łącznej kwoty wynagrodzenia brutto i netto oraz cen poszczególnych elementów zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że:

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 roku

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2016.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub niewybrania wykonawcy bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe 1/2016

Zamawiający: Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Termomodernizacja budynku PCK przy ul. Bujwida we Wrocławiu” w ramach RDO WD konkurs nr RPDS.03.03.01-IŻ.00-02-062/16. Zakres usług:

Opracowane dokumenty muszą być zgodne z wymogami konkursu nr RPDS.03.03.01-IŻ.00-02-062/16 ogłoszonego w ramach RDO WD.

Wymagania wobec oferenta:

Oferent powinien złożyć oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji zamówień o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria wyboru oferty:

O wyborze wykonawcy decyduje łączna cena oferty brutto. Oferent zobligowany jest do podania łącznej kwoty wynagrodzenia brutto i netto oraz cen poszczególnych elementów zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że:

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 roku.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2016.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub niewybrania wykonawcy bez podania przyczyny